Вторник 23 Юли 2024

Търсене в този сайт

Посетете ни във Fb и You Tube

FasebookПоследвайте ни в YouTube.

Хостингът за проекта на този сайт е осигурен от СуперХостинг.БГ

Благодарим на СуперХостинг.БГ за подкрепата и спонсорство на уеб сайта ни! Асоциация Хипофиза

Проф.,д.м.н. Марин Маринов

Рейтинг
УжаснаОтлична 
Share
Професор Д-р Марин Белев Маринов, дмн
Декан на Медицински Факултет Медицински Университет - София

 

Проф.,д.м.н.Марин Маринов

Клиника и Катедра по Неврохирургия Университетска Болница "Св. Иван Рилски" :

Адрес: Бул. "Академик Иван Гешов" 15; 1431 София

Тел.: +359 2 852 70 39;
         +35 9 2 952 1046

Дата и място на раждане : 10 декември 1950 г., гр. Шумен

Семейно положение : женен, с 3 деца

Образование : през 1969 г. завършва с отличен успех Немска езикова гимназия в гр. Бургаспрез 1975 г. завършва с отличие Медицински Факултет на МА - София Професионални и академични дипломи :

1983 г. – специалност по неврохирургия

1986 г. – дисертация за присъждане на научната степен “Кандидат на медицинските науки” (“дм”)

1993 г. – хабилитация – присъдено научно звание “Доцент”

2006 г. – дисертация за присъждане на научната степен “Доктор на медицинските науки”Професионален път :

1975 - 76 г. – ординатор в ХО на ПОБ “Д-р Рачо Ангелов” в София и в ХО на РБ, гр. Пирдоп1977 - 78 г. – ординатор в ХО на РБ, гр. Елин Пелин

1979 г. – асистент към Катедрата по неврохирургия, МА - София

1983 г. – старши асистент към същата Катедра

1987 г. – главен асистент към същата Катедра

1993 - 2001 г. - Доцент, Завеждащ Клиниката по неврохирургия и неврология, ДУБ “Св. Анна” София

от 02. 2003 г. - Доцент, Началник отделение при Клиниката по неврохирургия на УБ “Александровска”, София

от 01. 2006 г. - Доцент, Началник отделение при Клиниката по неврохирургия на УБ “Св. Иван Рилски”, София

от 02. 2007 г. - Професор, Началник отделение при Клиниката по неврохирургия на УБ “Св. Ив. Рилски”, София

Специализации и стипендии :

1984 г. – специализация по детска неврохирургия в Институт по неврохирургия “Н. Н. Бурденко”, Москва

1988 - 89 г. – спечелва 18-месечна стипендия на Фондация “Александър фон Хумболдт” – Бон, Германия и провежда там специализация по детска, съдова и експериментална неврохирургия (невропротекция с калциеви антагонисти при експериментална фокална мозъчна исхемия) в университетските неврохирургични клиники в Бон, Гийсен и Ерланген-Нюрнберг

1994 г. – втора, 6-месечна Хумболдтова специализация по неврохирургия в Университетската клиника по неврохирургия, Мюнстер, Германия, експериментални електрофизиологични in vitro проучвания върху хипокампални срези и невропротективна фармакотерапия.

1994 - 96 г. – 2-годишна специализация по съдова неврохирургия и невронавигация в САЩ, вкл. и изпълнение на експериментален проект за невропротективните свойства на MgSO 4 при фокална мозъчна исхемия – Неврохирургична клиника на Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Dartmouth College, Hanover, NH

1999 г. – едномесечна обмяна на опит в университетските неврохирургични клиники в Сапоро и Токио, Япония

2000 г. – обмяна на опит в Неврохирургични Клиники на Massachusetts General Hospital, Харвардски Университет-Бостън и Dartmouth Hitchcock Medical Center, Lebanon, САЩ

2001 г. – двумесечна Хумболдтова специализация по невроендоскопия и невронавигация в Неврохирургична клиника, Мюнстер, Германия

2002 - 2004 г. – изпълнение на 3-годишен съвместен проект с неврохирургичната клиника в Мюнстер, Германия на тема: “Навигирана ендоскопия – симулация и приложение в минимално инвазивната неврохирургия”, финансиран от Федералното Министерство за наука и образование, Германия и от Фондация “Александър фон Хумболдт”, Германия

2007 - 2010 г. – изпълнение на 3-годишен съвместен проект с неврохирургичната клиника в Мюнстер, Германия и Европейска кооперативна студия MASH на тема: “Приложение на високи дози MgSO4 за лечение на късния вазоспазъм при пациенти със субарахноидна хеморагия: рандомизирано клинично изследване”, финансирано от Федералното Министерство за наука и образование, Германия и от Фондация “Александър фон Хумболдт”, Германия.

Научна продукция : над 240 научни труда по неврохирургия и гранични проблеми, 50% от които на чужд език включително участие в 9 монографии, сборници и учебници по неврохирургия. Открояват се 25 публикации на английски и немски език в най-реномирани и представителни западни списания (Journal of Neurosurgery, Stroke, British Journal of Neurosurgery, Child’s Nervous System – Pediatric Neurosurgery, Zentralblatt fuer Neurochirurgie, Computer Aided Surgery, Neurological Research, Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism и глави в тематични сборници. До настоящия момент тези трудове са цитирани в най-представителни западни списания и учебници по неврохирургия над 200 пъти. Импакт-факторът възлиза на 25.539.

Внедрявания в Българската неврохирургична практика:

рационализация – импедансметрия на главата в ранна детска възраст като скринингов метод при вътрешна хидроцефалия; интраоперативно електрофизиологично мониториране в неврохирургията; ендоскопски асистирана микроневрохиругия; виртуална невроендоскопия;интраоперативна невронавигация.

Области на специален интерес и субспециализация :
 • микроневрохирургия в невроонкологията и съдовомозъчни болести
 • транссфеноидална хипофизарна хирургия
 • ендоскопски асистирана микроневрохирургия, невроендоскопия
 • функционална неврохирургия
 • детска неврохирургия
 • екстракраниална каротидна хирургия
 • интраоперативна невронавигация
 • интраоперативно мониториране с евокирани потенциали
 • експериментална и клинична интраоперативна невропротекция
 • експериментални невронауки в областта на мозъчната исхемия върху in vivo- и in vitro модели.

Друга дейност :

 • Лектор по неврохирургия, български и чуждестранни студенти по медицина, МУ София и по линия на СДК, член на националните изпитни комисии по неврохирургия
 • Главен Секретар на Българското Дружество по Неврохирургия
 • Председател на Комисията по Наука към Асоциацията на Българските неврохирурзи
 • Заместник Председател на Редакционната Колегия на списание “Българска Неврохирургия”
 • Член-кореспондент на Неврохирургичното Дружество на Нова Англия, САЩ
 • Член на Американската Ендокринологична Асоциация
 • Член на Редакционната колегия на списание “Pro Otology” (Balkan Journal of Otology &Neurootology)
 • Член на Европейската неврохирургична асоциация и на Световната федерация на неврохирургичните дружества
 • Член на Академичния Съвет на Медицински Университет - София

Езикова подготовка :

отлично говоримо и писмено владеене на немски, английски и руски език.

https://bglekari.bg/nevrohirurgia/item/843-prof-d-r-marin-marinov-nevrohirurg

Назад