Вторник 23 Юли 2024

Търсене в този сайт

Посетете ни във Fb и You Tube

FasebookПоследвайте ни в YouTube.

Хостингът за проекта на този сайт е осигурен от СуперХостинг.БГ

Благодарим на СуперХостинг.БГ за подкрепата и спонсорство на уеб сайта ни! Асоциация Хипофиза

Указания за пациента

Рейтинг
УжаснаОтлична 
Share
ПРОЦЕДУРА  ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА ОТ ХОРА С РЕДКИ  ЗАБОЛЯВАНИЯ.
      В сила от 1 март 2011 г.       

  От 01.03.2011 г,скъпоструващите лекарства за акромегалия,бета-таласемия, муковисцидоза,  болест на Уилсън,  синдром на Прадер-Вили, синдром на Търнър, хипотуитаризъм, дефицит на растежния хормон, болест на Гоше,  пулмонална хипертония, болест на Фабри и други, се финансират от Националната Здравноосигурителна Каса.
   Какви стъпки,трябва да предприемете,за да получите  лекарствата си:

          1.Да проверите дали сте здравно осигурен.

  Добре е редовно да проверявате здравноосигурителния си статус. Изключително важно е да сте отбелязан като здравноосигурен,за да получавате лекарства и лечение. Може да направите проверка  в интернет-сайта на Националната  Агенция за Приходите www.nap.bg ,кaкто и в офисите на НАП.
      Лицата,получаващи пенсия за инвалидност, за възраст, както и децата до 18 години са здравно осигурени за сметка на държавата.

          2 . Да закупите рецептурна книжка на хронично болния.

  • В случай, че все още нямате издадена рецептурна книжка, трябва дазакупите такава от аптека, продаваща медицинска документация на здравната каса.Личният ви лекар може да ви насочи къде се намират тези книжарници  във вашия град;
  • Книжката се попълва от личния ви лекар;
  • Заверявате я в Районната Здравноосигурителна Каса (РЗОК).

Ако сте здравноосигурен и вече имате заверена от РЗОК рецептурна книжка на хронично болния, на всеки 6 месеца ще трябва да преминавате през следната процедура за получаване на Протокол за провеждане на лечение:

     1.Да получите ЕЛР (експертно лекарско решение) ,което се издава от ЕЛК
(експертна лекарска комисия). 

  • Да направите необходимите изследвания, описани в Изискванията на НЗОК линка http://www.nhif.bg/web/guest/208  за лекарството, за което кандидатствате;
  • Да се явите на ЕЛК (Експертна лекарска комисия), която издава ЕЛС (Експертно лекарско становище) дали сте подходящи за лечение с дадения медикамент или не;
  • Ако сте подходящ, Ви се издава ЕЛР (Експертно лекарско решение), което заедно с всички изследвания и документи, посочени в изискванията на НЗОК, подавате в РЗОК по местоживеене;
  • Заедно с ЕЛР Вашият лекар трябва да попълни и Приложение 1А (при започване на лечението) или Приложение 1Б (при продължаване на лечението) и да Ви предостави декларация за информирано съгласие по образец, която Вие да попълните.
  • От ЕЛК ще получите Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК и Заявление до директора на РЗОК, което да попълните.

      2.Да подадете документите в РЗОК,  на територията на която сте направили избор на личен лекар.

    Документите включват:
         а) Заявление до директора на РЗОК ;
         б)Попълнено и подписано Приложение 1А ;
         в)Пълен набор от изследвания,според Изискванията.Ако сте били 
хоспитализирани за извършване на изследванията,приложете и епикриза с № И3; 
          г)Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК ;
          д)Декларация за информирано съгласие по образец .

     Уверете се, че всички необходими документи са приложени. Епикризата,
експертните становища  и изследванията трябва да бъдат в оригинал (с подписи и печати) или заверено от издалия документа копие. 

   Липсата дори на един от документите, може да доведе до отказ на НЗОК да ви отпусне лекарства, докато не представите всичко необходимо.

  Документите не се връщат, затова е добре да си направите копия. При подаването им запазете  Входящия номер за бъдещи справки. Справки могат да бъдат правени на телефоните , посочени в сайта на НЗОК или в РЗОК.