Вторник 23 Юли 2024

Търсене в този сайт

Посетете ни във Fb и You Tube

FasebookПоследвайте ни в YouTube.

Хостингът за проекта на този сайт е осигурен от СуперХостинг.БГ

Благодарим на СуперХостинг.БГ за подкрепата и спонсорство на уеб сайта ни! Асоциация Хипофиза

Устав на Сдружение Асоциация Хипофиза - Имущество и финансиране / Прекратяване и ликвидация.

Рейтинг
УжаснаОтлична 
Share

 

       IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Чл. 34 Имуществото на Организацията се състои от пари, вещи, недвижими имоти, ценни книжа, права върху интелектуална собственост и други права, които закона допуска като имущество на юридически лица с нестопанска цел.

           Източници на средства

 Чл.35 (1) Източници на средства на Организацията са:

1.  завещания, дарения от юридически и физически лица;

 2. членски внос;

 3. помощи от национални и международни институции и неправителствени организации;

 4. приходи от стопанската дейност на Организацията.

(2) Физическите и юридически лица, предоставили средства за осъществяване дейността на Организацията могат да осъществяват контрол върху разходването им, както и да посочат целите, за които да бъдат разходвани, когато същите не противоречат на Устава и съдействат за постигане целите на Организацията.

Чл. 36 (1) Финансовите средства на Организацията се изразходват за постигане на неговите цели.

(2) УС изготвя проектобюджет на Организацията, който се приема от Общото събрание на първото му за годината заседание. УС контролира изпълнението на бюджета и се отчита пред ОС.

           Стопанска дейност

Чл. 37 (1) Организацията може да извършва стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност като:

1. организиране на конференции и работни сесии;
2. организиране на концерти, изложби и други културни събития;
3.  извършване на публикации, издаване на специализирана медицинска литература;
4. преводи, разпространение на статии и други материали с научен характер, свързани с постигане на основните цели на Организацията.

(2)Организацията използва приходите от тази дейност само за постигане на определените в настоящия Устав цели.

(3)Организацията не разпределя печалба.

      V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Чл. 38 Организацията се прекратява:

1. С решение на ОС на Организацията.

2.  С решение на окръжния съд по седалището на Организацията, когато:

     а) Организацията не е учреден по изискващия се съгласно закона ред;
     б)  извършва дейност, която противоречи на закона, обществения ред или добрите нрави;
      в)Организацията е обявена в несъстоятелност.

            Ликвидация

Чл. 39 (1) При прекратяване на Организацията се извършва ликвидация.

(2)Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.
(3)Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

(4)Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на Организацията се 

 
       VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл. 40 За всички неуредени в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съответните норми на действащото гражданско законодателство.

Уставът на сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА" е приет на учредително събрание, състояло се на 05 януари 2012г.

            Учредители:

1. Ваня Добрева        ..............................

2. Надежда  Йовчева ...............................

 3. Румелия  П.           ...............................

 4. Йовка  П.               ...............................

 5. Андрей П.              ...............................

 6. Станка  М.             ...............................

 7.Румяна  Бр.            ................................