Вторник 23 Юли 2024

Търсене в този сайт

Посетете ни във Fb и You Tube

FasebookПоследвайте ни в YouTube.

Хостингът за проекта на този сайт е осигурен от СуперХостинг.БГ

Благодарим на СуперХостинг.БГ за подкрепата и спонсорство на уеб сайта ни! Асоциация Хипофиза

Устав на Сдружение Асоциация Хипофиза - Общо събрание,свикване,протокол,кворум,мнозинство.

Рейтинг
УжаснаОтлична 
Share

 

            Общо събрание

 Чл. 15 Общото събрание е върховен орган на Организацията и се състои от всички членове на Организацията.

            Право на глас

 Чл. 16 Всеки член на Организацията има право на един глас при вземане на решения на Общото събрание. Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване се допуска.

            Конфликт на интереси

 Чл. 17 Представител или упълномощено от него лице не може да участва в гласуването за:

1.Предявяване на искове срещу него;
2.  Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Организацията;
3.  При решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

             Свикване на Общото събрание

 Чл. 18 (1) Общото събрание се свиква на редовни заседания в населеното място, в което се намира седалището на сдружението най-малко веднъж годишно по решение на УС или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Организацията.

 

 

(2) Свикването става с писмена покана, получена от всеки член на Сдружението най-малко един месец преди провеждането му и която съдържа датата, мястото, часа, дневния ред и по чия инициатива се свиква събранието. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(3)  Поканата за свикване на Общото събрание се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на подходящо място в сградата, където се намира седалището на Организацията най-малко един месец преди насрочения ден.

 Чл. 19 Извънредно Общо събрание се свиква:

1. По решение на УС на Организацията.
2.По искане на 1/3 от членовете на Организацията.

           Списък на присъстващите

Чл. 20 На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове. Представителите на членовете удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на събранието.

           Протокол

Чл. 21 За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се подписва от председателя и протоколчика на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

           Кворум

Чл. 22 (1) Общото събрание е законно и може да взема решения, когато на заседанията му присъстват или се представляват повече от половината от всички членове на Организацията.

(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

            Мнозинство

Чл. 23 (1) Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(2) Решенията за изменения и допълнения в Устава, както и за прекратяване или преобразуване на Организацията се взимат с мнозинство от 2/3 от присъстващите на събранието членове.

           Компетентност

Чл. 24 (1) Общото събрание има следните права:

  1.Приема, изменя и допълва Устава на Организацията.

 2.Избира за срок от пет години Управителен съвет; освобождава отделни негови членове, когато не изпълняват своите задължения в съответствие с този Устав и законите за страната и избира нови на тяхното място.

  3. Изключва членове.

  4. Приема програма за дейността и развитието на Организацията.

  5. Приема финансовите отчети и отчетът на УС.

  6. Приема бюджета на Организацията за всяка календарна година.

  7.Взема решение за участие на Организацията в други организации.

  8. Приема други вътрешни актове.

  9. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.

10. Взема решения за откриване и закриване на клонове.

 11. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Организацията.

12. Отменя решения на други органи на Организацията, които противоречат на Устава и другите вътрешни актове на Организацията.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 не могат да се възлагат на други органи на Организацията.

Чл.25 (1) Решенията ОС са задължителни за другите органи на Организацията.

(2) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(3)  Решенията на органите на Организацията, които противоречат на закона, Устава или предходно решение на Общото събрание могат да се оспорят пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Организацията или от друг нейн орган, отправено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на съответното решение.