Вторник 23 Юли 2024

Търсене в този сайт

Посетете ни във Fb и You Tube

FasebookПоследвайте ни в YouTube.

Хостингът за проекта на този сайт е осигурен от СуперХостинг.БГ

Благодарим на СуперХостинг.БГ за подкрепата и спонсорство на уеб сайта ни! Асоциация Хипофиза

Устав на Сдружение Асоциация Хипофиза

Рейтинг
УжаснаОтлична 
Share

 

                          

Лого на Асоциация Хипофиза       I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

         Статут и вид

 Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА " , е непартийно, доброволно, независимо сдружение на хора с редки болести на хипофизата и техните семейства, което осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България, законите и този Устав.


(2) АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА е юридическо лице с не стопанска цел по смисъла на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с не стопанска цел, което осъществява дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.

(3) АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА отговаря за задълженията си със своето имущество. Отделните членове не носят отговорност за задълженията на сдружението.

          Наименование, седалище и адрес на управление

 Чл. 2 Наименованието на сдружението е: " АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА",изписано и на английски език ”PITUIATARY ASSOCIATION".

Чл. 3 АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА е със седалище и адрес на управление:гр.Варна ул.”Братя Георгиевич”36 ет.4 офис 12

          Срок

Чл. 4 АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА не се ограничава със срок или друго условие.

           Предмет на дейност

 Чл. 5 АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА има следния предмет на дейност

      ° действа като представител на своите членове и изразител на интересите
им;

       ° при осъществяване на всестранни връзки с държавни органи и организации, с представители на бизнеса, , със структури на гражданското общество и със сродни организации в страната и чужбина, целящи създаване на най-благоприятни условия на лечение и живот на болните от редки болести на хипофизата – акромегалия, Синдром на Кушинг и др.

        ° информационна,образователна,пропагандно-рекламна и консултантска
дейност, доколкото тя е свързана с основната на Асоциацията.

         Цели на Организацията

 Чл.6 АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА има за цел:

 - защита на правата на хората с редки болести на хипофизата

 -  подобряване качеството на живот на страдащите от редки болести на хипофизата;

 -  подобряване обучението на лекарите от различните специалности за контрол на редките болести на хипофизата, посредством научни разработки, консултантски услуги, семинари, взаимно подпомагане и др.;

 

 - разпространение на знание, умения, литература и др. за повишаване квалификацията в областта на лечението и профилактиката на редките болести на хипофизата и особено ранната им диагностика;

  - съдействие за пропагандиране на местните и международни идеи за механизмите на контрол на тези болести;

   - подпомагане дейността и подобряване ефективността на държавните институции и учреждения по отношение на законодателството и други техни инициативи в областта на лечението и профилактиката на тези заболявания;

  - осъществяване на контакти и постоянен диалог между Организацията и  ръководните органи и инстанции в Република България, имащи отношение към редките болести на хипофизата  (Министерство на Здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Национална Здравно осигурителна каса, Агенция по лекарствата, Национална трудово-експертна лекарска комисия и др.);

  - предприемане на мерки за преодоляването на емоционалните последствия от болестите;

  - социално и професионално реинтегриране на болните от редки болести на хипофизата;

- подобряване степента на информираност и взаимна помощ между 
членовете и учредителите на Асоциацията;

  - подобряване на публичната информираност относно процесите, свързани с целите на Асоциацията;

  - създаване на условия за контакт и международно сътрудничество със сходни организации и институции;

  - осигуряване на средства за лечение и подпомагане на болните от редки болести на хипофизата в РБългария и чужбина.

           Средства за постигане на целите

  Чл. 7 

 - Извършване на проучвания, провеждане на консултации, разработка  на програми, проекти и планове, съдействащи за решаване проблемите на болните от редки болести на хипофизата;

  - организиране на заседания, кръгли маси, работни срещи,симпозиуми и др. за обмяна на идеи, опит и познания в сферата на профилактика, диагностика и лечение на редки болести на хипофизата;

  - поддържане на контакти със сродни формации у нас и в чужбина  и участие в тематични срещи, конгреси и други форуми,провеждани в страната и чужбина, в областта на здравеопазването и по-специално профилактиката и лечението на редки болести на хипофизата;

  - предложения и идеи за координиране дейността на държавните институции   и неправителствените организации за участието им във всякакви мероприятия и прояви в областта на здравеопазването;

  - съдействие за прилагане на европейските и световни норми при лечение на редки болести на хипофизата;

 - разпространение на информационни материали сред медицинските
 среди, болните от редки болести на хипофизата и обществото;

  - участие в различни инициативи за анализ и предложения, относно промени  в действащата нормативна база, регулираща здравеопазването;